IJSTR

International Journal of Scientific & Technology Research

Home About Us Scope Editorial Board Contact Us
CONTACT

IJSTR >> Volume 3- Issue 7, July 2014 EditionInternational Journal of Scientific & Technology Research  
International Journal of Scientific & Technology Research

Website: http://www.ijstr.org

ISSN 2277-8616Epos Is An Ethnic Source

[Full Text]

 

AUTHOR(S)

Tynysbek Kongyratbay, Abdikarim Kamak, Kalzhan Kongyratbay

 

KEYWORDS

Index Terms: musical folklore, epos, hermeneutic, ethnos, ethnic process, historical point, typology, diachronical, synchronical, ethnopedagogy.

 

ABSTRACT

Abstract: If eposes in folklore science are searched as literary in XX century hermeneutic method is used to search its ethnic information. Epic poems of world people as “Odyssey”, “Iliada”, “Makhabkharata”, “Manas” have been searching historically in different levels. But in soviet period folklore was searched according to the typological analysis and limited defining literary similiarities of the following nationalities eposes as Russian, Kazakh, Uzbek, Azerbaijan, Turkmen, Tajik, Karakalpak and Khakas, Tuva, Sakha in Altay. Rightly the eposes’ such as “Korkyt ata kitaby”, “Koruglu”, “Kobylandy”, “Alpamys”, “Geser”, “Zhangar” historical-ethnical characteristics are clear. In these eposes ethnos names are saved, their historical activities are described with literary language. This article deals with the problem of searching eposes of Turkic people according to hermeneutic method and the aim is to define their ethnical characteristics. Different research methods and methodological basis are considered.

 

REFERENCES

[1] Tolstova L.S. Istoritseskie predanya uizhnogo Priaralya. – Moskva: Nauka, 1984.-246 p.

[2] Abaev V. Sarmatova-bosporskie otnosheniya v otrazhenii nartovckih skazanii // SA.-1958.-TXXVIII.-pp.135-258.

[3] Gumilev L.N. Etnosfera. Istoriya luidei I istoriya prirody. – Moskva: Ekopros, 1993.-544 p.

[4] Kravtsov N.I. Serbskii epos. – Moskva: Gospolitizdat, 1960.-359 p.

[5] Nalepin A.L. Izutsenie problem istorizma v amerikanskoi folkloristike [Kratkii analiz]// folklore. Problemy istorizma.-Moskva:Nauka,1988.-pp.42-71.

[6] Eleukenov Sh. Ot folklore do romana-epopeii. Almaty: Zhazushy, 1987.-352 p.

[7] Tolstova L.S. Ispolzovanie folklore pri izutsenii etnogeneza I etnokulturnyh svyazei narodov// Folklor I istoritseskaya etnografiya.-Moskva:Nauka, 1983.pp.6-22.

[8] Tsistov K.V. O vzaimootnoshenii folkloristiki I etnografii //Sovetskaya etnografiya.-1971,#5.

[9] Grintser P.A. Drevneindiiskii epos. Genezis I tipologiya. Moskva: Nauka, 1974.-418 p.

[10] Zhirmunskii V.M. Vvedenie v izutsenie eposa “Manas”// Kirgizskii geroitseskii epos “Manas”. – Moskva: AN SSSR, 1961. – pp. 85-196.

[11] Bromlei UI.V. Otserki teorii etnosa. – Moskva: Nauka, 1983.- 412 p.

[12] Kazak adebi tilinin tarihi kozderi.- Almaty: Gylym, 1988. -256 p.

[13] Veselovskii A.N. Istoritseskaiya poetika. –Leningrad: Nauka, 1940. -456 s; Moskva: Vysshaya shkola, 1989. -404 p.

[14] Anikin V.P. Sovetskaya istoritseskaya shkola v bylinovedenii [40-60-e gody] I Vsevolod Miller// Russkii folklore. – T.XIX.-Voprosy teorii folklora.-Leningrad:Nauka,1979.-pp.84-112.

[15] Emelyanov L.I. O granitsah metoda I “edinitsah” istorizma // Russkii folklore.-T.XIX.- Voprosy teorii folklore.- Leningrad: Nauka, 1979.-pp.113-125.

[16] Kondrateva T.N. Sobstvennyi imena v russkom epose. Kazan, 1967.-248 p.

[17] Etnitseskaya istoriya I folklore.-Moskva: Nauka, 1977.- p.3-8[predislovie].

[18] Emelyanov L.I. Metodologitseskie voprosy folkloristiki. Leningrad: Nauka, 1978.-206 p.

[19] Zhirmunskii V.M. Sravnitelnoe literaturovedenie. Vostok I Zapad.-Leningrad:Nauka, 1979.-p.314-335.

[20] Tsudoyakov A.I. Istorizm eposa narodov Sibiri // Sovetskaya tuirkologiya.-1987,#2.-S.94-97.

[21] Alekseev V.P. O razlitsii sinhronnogo I diahronnogo sravneniya etnografitseskih yavlenii // Folklor I istoritseskaya etnografiya.-Moska: Nauka, 1983.-S.239-247.